Package shell

Class Prompt


 • public class Prompt
  extends java.lang.Object
  "Příkazová řádka" jako sekvence slovních identifikátorů. Může být použita jako cesta identifikující objekt/parametr. Při aplikaci balíčku shell slouží jako zdroj slovních identifikátorů, ze kterého si je oblekty/uzly aplikace čerpají a podle nich něco ovládají. Výchozí konstruktor Prompt() je bez parametrů. Datové atributy si objekt případně nastaví, až když je bude potřebovat. Například scanner si vyrobí, pokud nebude dříve nastaven explicitně (např. metodou setScanner(Scanner scanner)), až před prvním požadavkem získání sekvence identifikátorů metodou input() (jako výchozí scanner standardního vstupu z klávesnice). Řádek vstupu, standardně ukončený "\n" (doplní standardní vstup po stisku klávesy Enter), je pak potřeba rozstříhat na jednotlivé identifikátory a ty uložit do zásobníku, což provádí metoda setWords(String[] words). Identifikátory musí být v řádku oddělené řetězcem delimiter. Ze zásobníku pak metoda next() odebírá jednotlivé identifikátory, dokud nedojdou. Pokud bude při volání metody next() zásobník prázdný (index==length), metodou input() opět získá řadek další. V případě, že zdrojem dat má být vstup jiný, než standardní (z klávesnice), je nutné použít konstruktor s parametrem scanneru Prompt(Scanner scanner). Scanner je možné kdykoli změnit metodou setScanner(Scanner scanner), která přijímá buď parametr Scanner nebo Stirng, který má být názvem souboru, jako alternativní vstup. Textový vstup ze souboru je dobře použitelný jako náhrada výchozího scanu standardního vstupu (terminálu příkazového řádku). V textovém vstupu ze souboru může být celá sada řádků, včetně komentářů, keré pak mohou být zpracovány automaticky, bez nutnosti je vkládat v terminálu. Tím je možné jednoduše aplikaci testovat. Zásobník identifikátorů je možné také vkládat přímo použitím metody setWords(String[] words), bez nutnosti vůbec scanner používat. Třída Prompt má poskytovat přístup k systémovým vstupním operacím (viz. import java.io.*; na začátku tohoto souboru), proto implementuje i vlastní metodu getAbsolutePath().
  • Field Summary

   Fields 
   Modifier and Type Field Description
   Command command
   objekt třídy Command, terý se má vykonat (command.action()) při vyjímce NoSuchElementException (po vyčerpání všech řádek ze souboru); tato metodika je zavedena pro možnost aplikaci ukončit (nebo jinak obsloužit) po kompletním zpracování vstupu ze souboru; příkaz je po provedení zrušen (prevence smyčky)
   java.lang.String delimiter
   oddělovač slov; může být i reg. výraz
   boolean echo
   příznak echování - vstupní řádek se má vypisovat na výstup; System.in to dělá při psaní z klávesnice; jiné zdroje ne, pro úplnost se tento parametr zapíná při změně scanner-u na "souborový"
   int index
   aktuální číslo slova; posouvá se po každé metodě next
   int length
   počet slov v cestě (kopíruje se z words.length při každém nastavení words)
   java.util.Scanner scanner
   textový zdroj příkazového řádku
   java.lang.String[] words
   pole slov
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   Prompt()
   Konstruktor bez parametrů.
   Prompt​(java.lang.String[] words)  
   Prompt​(java.lang.String[] words, Command command)  
   Prompt​(java.util.Scanner scanner)  
  • Method Summary

   All Methods Static Methods Instance Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   static java.lang.String getAbsolutePath()
   Třída Prompt má poskytovat přístup k systémovým vstupním operacím (viz. import java.io.*; na začátku tohoto souboru), proto implementuje i vlastní metodu getAbsolutePath pro její použití v aplikaci.
   boolean hasNext()
   Metodou je nutné otestovat, zda je co čerpat, ještě před voláním next, protože pokud nebude, bude se v metodě next čekat, dokud něco nepřijde.
   boolean input()
   Přečte další řádku ze scanneru, rozdělí ji na jednotlivá slova do pole Stringů a metodou setWords pole vloží jako pracovní zásobník do parametru words.
   java.lang.String next()
   Poskytne další slovo z příkazové řádky.
   boolean setScanner​(java.lang.String fileName)
   Nastaví nebo změní scanner na vstup ze souboru.
   void setScanner​(java.util.Scanner scanner)
   Nastaví nebo změní scanner.
   void setScannerSystemIn()
   Vytvoří standardní scanner jako systémový standardní vstup.
   void setWords​(java.lang.String[] words)
   Nastaví nebo změní zásobník slov, který si objekt třídy Prompt standardně vyrábí sám z příkazové řádky ze "scanneru" a poté touto metodou nastaví.
   • Methods inherited from class java.lang.Object

    clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
  • Field Detail

   • scanner

    public java.util.Scanner scanner
    textový zdroj příkazového řádku
   • delimiter

    public java.lang.String delimiter
    oddělovač slov; může být i reg. výraz
   • words

    public java.lang.String[] words
    pole slov
   • length

    public int length
    počet slov v cestě (kopíruje se z words.length při každém nastavení words)
   • index

    public int index
    aktuální číslo slova; posouvá se po každé metodě next
   • echo

    public boolean echo
    příznak echování - vstupní řádek se má vypisovat na výstup; System.in to dělá při psaní z klávesnice; jiné zdroje ne, pro úplnost se tento parametr zapíná při změně scanner-u na "souborový"
   • command

    public Command command
    objekt třídy Command, terý se má vykonat (command.action()) při vyjímce NoSuchElementException (po vyčerpání všech řádek ze souboru); tato metodika je zavedena pro možnost aplikaci ukončit (nebo jinak obsloužit) po kompletním zpracování vstupu ze souboru; příkaz je po provedení zrušen (prevence smyčky)
  • Constructor Detail

   • Prompt

    public Prompt()
    Konstruktor bez parametrů. Asi nejpraktičtější přístup je, že metody v této třídě si donastaví vše potřebné standardním způsobem až když budou poprvé použity (scanner System.in).
   • Prompt

    public Prompt​(java.util.Scanner scanner)
   • Prompt

    public Prompt​(java.lang.String[] words)
   • Prompt

    public Prompt​(java.lang.String[] words,
           Command command)
  • Method Detail

   • setWords

    public void setWords​(java.lang.String[] words)
    Nastaví nebo změní zásobník slov, který si objekt třídy Prompt standardně vyrábí sám z příkazové řádky ze "scanneru" a poté touto metodou nastaví. Metodu je možné použít i z aplikace, pokud bude z nějakého důvodu potřeba obejít použití scanneru.
    Parameters:
    words - zásobník slov
   • setScanner

    public void setScanner​(java.util.Scanner scanner)
    Nastaví nebo změní scanner.
    Parameters:
    scanner - pro datový atribut scanner
   • setScanner

    public boolean setScanner​(java.lang.String fileName)
    Nastaví nebo změní scanner na vstup ze souboru. Použito pro testovací sady příkazů v Test.condition().
    Parameters:
    fileName - kompletní jméno souboru (včetně cesty), který má obsahovat sadu příkazů (řádků) k otestování v aplikaci jako náhradu standardního vstupu.
    Returns:
    příznak úspěchu
   • hasNext

    public boolean hasNext()
    Metodou je nutné otestovat, zda je co čerpat, ještě před voláním next, protože pokud nebude, bude se v metodě next čekat, dokud něco nepřijde.
    Returns:
    v zásobníku je další slovo
   • next

    public java.lang.String next()
    Poskytne další slovo z příkazové řádky. Index ukazuje na další slovo. Pokud není v zásobníku žádné další slovo, pokouší se načíst další řádku metodou input tak dlouho, dokud ji nedostane. Proto je doporučené užití objektu Prompt - nejprve použít metodu hasNext a pokud vrátí true, teprve metodou next slovo načerpat.
    Returns:
    další slovo ze zásobníku
   • setScannerSystemIn

    public void setScannerSystemIn()
    Vytvoří standardní scanner jako systémový standardní vstup.
   • input

    public boolean input()
    Přečte další řádku ze scanneru, rozdělí ji na jednotlivá slova do pole Stringů a metodou setWords pole vloží jako pracovní zásobník do parametru words. Pokud není nastaven scanner, vyrobí si jej se standardním vstupem. To je proto, aby nebylo nutné scanner inicializovat už v konstruktoru, ale aby bylo možné se rozhodnout, jaký scanner bude použit až při běhu aplikace. V případě změny scanneru se vstupem ze souboru, bude metoda fungovat zcela totožně jako při vstupu z klávesnice, ale v App se hlavní smyčka vykoná pro každý řadek (Enter z klávesnice nahrazuje "\n" v souboru), ale protože v případě scanování ze souboru řádky jednou dojdou (pokud jimi nebude hra ukončena) a dojde k java.util.NoSuchElementException, což je v pořádku, protože jde o výjmečné použití; tuto vyjímku odchytnu, a objekt prompt vrátím zpět ke standardnímu stavu, kdy se čte z klávesnice.
    Returns:
    příznak, že další řádek (zásobník slov) je připraven
   • getAbsolutePath

    public static java.lang.String getAbsolutePath()
    Třída Prompt má poskytovat přístup k systémovým vstupním operacím (viz. import java.io.*; na začátku tohoto souboru), proto implementuje i vlastní metodu getAbsolutePath pro její použití v aplikaci.
    Returns:
    absolutní cestu aktuální systémé pracovní složky