A B C D E F G H I L M N O P R S T U W Y 
All Classes All Packages

A

a(Branch) - Method in class shell.Nodes
 
a(Command) - Method in class shell.Nodes
 
a(Flag) - Method in class shell.Nodes
 
a(Mover) - Method in class shell.Nodes
 
a(Node) - Method in class shell.Nodes
Přidá do tabulky prvek, pokud není null.
a(Place) - Method in class shell.Nodes
 
a(Placer) - Method in class shell.Nodes
 
action() - Method in class shell.Command
Provede vlastní akci bez obalu.
action() - Method in class shell.Flag
přepne příznak
action() - Method in class shell.Test
Pouze překrývá metodu předka prázdným blokem, protože vlastní pokus o nastavení vstupu ze souboru v metodě condition() provede vše potřebné.
active() - Method in class shell.Command
Pokud je uzel aktivní, spouští Command.action() resp.
All - Class in shell
Sdružuje více podmínek v Branch.nodes - všechny musí být splněny, aby byla splněna tato.
All(Nodes) - Constructor for class shell.All
 
Any - Class in shell
Sdružuje více podmínek v Branch.nodes - musí být splněna alespoň jedna, aby byla splněna tato.
Any(Nodes) - Constructor for class shell.Any
 
App - Class in shell
Třída App je určena ke konstrukci kořenového uzlu aplikace App(java.lang.String[], shell.Nodes, shell.Node, shell.Node, shell.Node) na konci Main.main(java.lang.String[]) bloku a mimo další, přebírá parametr args od Main.main(java.lang.String[]), který případně použije k nastavení zdroje ovládacích příkazů.
App(String[], Nodes, Node, Node, Node) - Constructor for class shell.App
Konstruktor je zároveň hlavním vláknem aplikace.

B

BLACK - Static variable in class shell.Console
black color constant for parametric setup
blink() - Static method in class shell.Console
switch blink Console.ON
blink(int) - Static method in class shell.Console
switch blink Console.ON/Console.OFF
BLINK - Static variable in class shell.Console
blink text style constant for parametric setup
BLUE - Static variable in class shell.Console
blue color constant for parametric setup
bold() - Static method in class shell.Console
switch bold Console.ON
bold(int) - Static method in class shell.Console
BOLD - Static variable in class shell.Console
bold text style constant for parametric setup
Branch - Class in shell
Nadtřída všech ovladačů uzlů.
Branch(String, String) - Constructor for class shell.Branch
 
Branch(String, String, int, String, boolean, boolean, String, boolean, Nodes, int) - Constructor for class shell.Branch
 
Branch(String, String, int, String, String) - Constructor for class shell.Branch
 
Branch(String, String, String, boolean, boolean, String, boolean, Nodes) - Constructor for class shell.Branch
 
Branch(String, String, String, String) - Constructor for class shell.Branch
 
Branch(String, String, Nodes) - Constructor for class shell.Branch
 
Branch(String, String, Nodes, boolean) - Constructor for class shell.Branch
 
Branch(String, String, Nodes, boolean, int) - Constructor for class shell.Branch
 
Branch(String, String, Nodes, String, String) - Constructor for class shell.Branch
 

C

color(int) - Static method in class shell.Console
set any color from the color table for foregroun adn standard bright
color(int, boolean) - Static method in class shell.Console
set any color from the color table for standard bright
color(int, boolean, boolean) - Static method in class shell.Console
set any color from the color table
command - Variable in class shell.Prompt
objekt třídy Command, terý se má vykonat (command.action()) při vyjímce NoSuchElementException (po vyčerpání všech řádek ze souboru); tato metodika je zavedena pro možnost aplikaci ukončit (nebo jinak obsloužit) po kompletním zpracování vstupu ze souboru; příkaz je po provedení zrušen (prevence smyčky)
Command - Class in shell
Nadtřída všech příkazů.
Command() - Constructor for class shell.Command
 
Command(String, String) - Constructor for class shell.Command
 
Command(String, String, int, String) - Constructor for class shell.Command
 
Command(String, String, int, String, String) - Constructor for class shell.Command
 
Command(String, String, String) - Constructor for class shell.Command
 
Command(String, String, String, String) - Constructor for class shell.Command
 
comment - Variable in class shell.Command
popis příkazu; u identifikace v metodě Command.print() se vypisuje za Node.print(), oddělený pomlčkou
comparable - Variable in class shell.Node
jméno objektu, kterým se slovně identifikuje v upravené podobě (pro porovnávání); podle tohoto parametru objekty kmenu Branch hledají v kontejnerech Branch.nodes; pokud bude mít stejný Node.comparable více objektů v kontejneru, bude nalezen vždy ten první
condition - Variable in class shell.Detail
podmínka/struktura podmínek operace s uzlem
condition() - Method in class shell.Command
Testuje podmínky pro provedení Command.action().
condition() - Method in class shell.Test
Metoda se pokusí nastavit Placer.prompt.scanner podle řetězce uvedeného za příkazem.
Condition - Interface in shell
Standardizovaná podmínka použitelná k jakýmkoli operacím v aplikaci.
Console - Class in shell
Poskytuje metody pro ovládání stylu vypisovaných textů.
Console() - Constructor for class shell.Console
 
Contains - Class in shell
Podmínka přítomnosti objektu Contains.metNode v kontejneru Branch.nodes (např. věci v batohu).
Contains(Node, Nodes) - Constructor for class shell.Contains
 
cover() - Method in class shell.Command
Balí vlastní akci a tisk výsledku.
CYAN - Static variable in class shell.Console
cyan color constant for parametric setup

D

defPrompt() - Method in class shell.Branch
Standardní nastavení poskytovatele cest z příkazových řádkek z klávesnice
delimiter - Variable in class shell.Prompt
oddělovač slov; může být i reg. výraz
Detail - Class in shell
Mezičlánek k uzlu.
Detail(Node) - Constructor for class shell.Detail
 
Detail(Node, Condition) - Constructor for class shell.Detail
 
dNode - Variable in class shell.Branch
vypisovat za hláškou úspěchu název uzlu a tečku
done - Variable in class shell.Command
odpověď úspěšného provedení; u třídy Branch se týká uzlu

E

echo - Variable in class shell.Prompt
příznak echování - vstupní řádek se má vypisovat na výstup; System.in to dělá při psaní z klávesnice; jiné zdroje ne, pro úplnost se tento parametr zapíná při změně scanner-u na "souborový"
endPlace - Static variable in class shell.Placer
Cílová místnost.
eNode - Variable in class shell.Branch
vypisovat za chybovou hláškou název uzlu a tečku
error - Variable in class shell.Command
odpověď v případě chyby; u třídy Branch se týká uzlu
errorPath - Variable in class shell.Branch
odpověď v případě chyby při nesplnění povinnosti identifikovat jeden konkrétní uzel z Branch.nodes podle Branch.levelNodePath
errorPathDelimiter - Variable in class shell.Branch
oddělovač zprávy od uzlu
errorWord - Variable in class shell.Branch
odpověď v případě chyby nenalezeného identifikátoru ze vstupu načerpaného metodou Prompt.next(); hledá se v Branch.nodes metodou Branch.findFirst(java.lang.String)
extName - Variable in class shell.Branch
vypisovat za hláškou úspěchu rozšířený název uzlu (Node.outExtName() namísto Node.outName())

F

findFirst(String) - Method in class shell.Branch
Hledá Branch.node v Branch.nodes podle "s".
flag - Variable in class shell.Flag
příznak je def. false; action neguje hodnotu
Flag - Class in shell
Třída implementuje příkaz nastavení příznaku.
Flag(String, String, String) - Constructor for class shell.Flag
 

G

gates - Variable in class shell.Place
seznam východů z místnosti; kontejner, který metoda Placer.nodeAction() nastavuje do vlastní Branch.nodes
getAbsolutePath() - Static method in class shell.Prompt
Třída Prompt má poskytovat přístup k systémovým vstupním operacím (viz. import java.io.*; na začátku tohoto souboru), proto implementuje i vlastní metodu getAbsolutePath pro její použití v aplikaci.
getComparable() - Method in class shell.Detail
 
getComparable() - Method in class shell.Node
 
getExtName() - Method in class shell.Detail
 
getExtName() - Method in class shell.Node
Vrací rozšířený identifikaci objektu.
getIdentificator() - Method in class shell.Detail
 
getMaster() - Method in class shell.Detail
 
getName() - Method in class shell.Detail
 
getName() - Method in class shell.Node
 
go() - Method in class shell.Branch
Rozšiřuje metodu Command.go() předka o práci s kontejnerem uzlů Branch.nodes.
go() - Method in class shell.Command
Rozhraní procházení.
go() - Method in class shell.Node
Výchozí průchod Node je jeho tisk.
GREEN - Static variable in class shell.Console
green color constant for parametric setup
groupCountMax() - Method in class shell.Nodes
 
groupMin - Variable in class shell.Nodes
minimální počet stejných prvků v kontejneru, aby byla splněna podmínka třídy GroupMin; metoda Nodes.groupMinCondition() skrze metodu Nodes.groupCountMax() říká, je-li splněn počet stejných prvků (Node.getComparable())
GroupMin - Class in shell
Podmínka minimálního množství stejných objektů v kontejneru.
GroupMin(Nodes) - Constructor for class shell.GroupMin
 
groupMinCondition() - Method in class shell.Nodes
 

H

HALF_BRIGHT - Static variable in class shell.Console
half bright constant for parametric setup
halfBright() - Static method in class shell.Console
switch halfBright Console.ON
halfBright(int) - Static method in class shell.Console
switch half bright Console.ON/Console.OFF
hasNext() - Method in class shell.Prompt
Metodou je nutné otestovat, zda je co čerpat, ještě před voláním next, protože pokud nebude, bude se v metodě next čekat, dokud něco nepřijde.

I

index - Variable in class shell.Prompt
aktuální číslo slova; posouvá se po každé metodě next
input() - Method in class shell.Prompt
Přečte další řádku ze scanneru, rozdělí ji na jednotlivá slova do pole Stringů a metodou setWords pole vloží jako pracovní zásobník do parametru words.

L

length - Variable in class shell.Prompt
počet slov v cestě (kopíruje se z words.length při každém nastavení words)
level - Static variable in class shell.Node
úroveň zanoření při průchodu stromem uzlů; je statická - všechny objekty používají stejnou proměnnou Node.level
levelActive - Variable in class shell.Command
úroveň zanoření, ve které má být uzel aktivní (spouští Command.action() resp.
levelNodePath - Variable in class shell.Branch
úroveň zanoření, na které platí povinnost uvést slovo/cestu; pokud není tímto parametrem zapnuta a uživatel slovo neuvede, zpracují se všechny Branch.nodes v kontejneru

M

main(String[]) - Static method in class shell.Main
 
Main - Class in shell
Příklad kompletní aplikace.
Main() - Constructor for class shell.Main
 
master - Variable in class shell.Detail
cílový uzel
masterDelimiter - Variable in class shell.Branch
oddělovač uzlu od svého kontejneru, není-li Branch.noPrint
max - Variable in class shell.Nodes
maximální počet prvků v kontejeru -1, aby byla splněna podmínka třídy Max; k tomu je použita metoda Nodes.maxCondition(), která říká je-li splněna
Max - Class in shell
Podmínka maximálního množství objektů v kontejneru Branch.nodes.
Max(Nodes) - Constructor for class shell.Max
 
maxCondition() - Method in class shell.Nodes
 
mes(String) - Static method in class shell.Node
Tisk servisní zprávy, sloužící pro testování a ladění aplikace.
met() - Method in class shell.All
 
met() - Method in class shell.Any
 
met() - Method in interface shell.Condition
 
met() - Method in class shell.Contains
 
met() - Method in class shell.Detail
 
met() - Method in class shell.GroupMin
 
met() - Method in class shell.Max
 
met() - Method in class shell.Min
 
met() - Method in class shell.Node
 
metNode - Variable in class shell.Contains
testovaný objekt
min - Variable in class shell.Nodes
minimální počet prvků v kontejeru, aby byla splněna podmínka třídy Min; k tomu je použita metoda Nodes.minCondition(), která říká je-li splněna
Min - Class in shell
Podmínka minimálního množství objektů v kontejneru Branch.nodes.
Min(Nodes) - Constructor for class shell.Min
 
minCondition() - Method in class shell.Nodes
 
Mover - Class in shell
Mover(String, String, String, boolean, boolean, String, boolean, Nodes, Nodes) - Constructor for class shell.Mover
 

N

name - Variable in class shell.Node
jméno objektu, kterým se slovně identifikuje v neupravené podobě (pro zobrazování apod.)
next() - Method in class shell.Prompt
Poskytne další slovo z příkazové řádky.
noActive - Static variable in class shell.Node
explicitní vypnutí aktivity; využívá jej například metoda Branch.go(), která při porušení povinnosti zvolit cestu dočasně přičte 1, aby se mohly vypsat všechny uzly v kontejneru bez jejich aktivity
node - Variable in class shell.Branch
pracovní ukazatel na uzel, který se má zpracovat
Node - Class in shell
Obecná třída, jako společný předek všem třídám, které mají jméno, použitelné pro slovní identifikaci.
Node() - Constructor for class shell.Node
 
Node(String) - Constructor for class shell.Node
 
nodeAction() - Method in class shell.Branch
Je určená ke zpracování node v Command.active() módu.
nodeAction() - Method in class shell.Mover
Přepisuje předka.
nodeAction() - Method in class shell.Placer
Provede vstup do místnosti.
nodeCondition() - Method in class shell.Branch
Je určená k otestování podmínek, zda se může vykonat nodeAction.
nodeCondition() - Method in class shell.Mover
testuje, zda je v targetNodes ještě místo (nebo je node.extra) a zda je zvolený node vyjímatelný
nodeCondition() - Method in class shell.Placer
Testuje, zda je možné projít průchodem Gate v atributu Branch.node.
nodeCover() - Method in class shell.Branch
Ovladač zpracování jednoho vnořeného uzlu.
nodeGo() - Method in class shell.Branch
Vrstvička zanoření při průchodu do nižší úrovně.
nodePath() - Method in class shell.Branch
Povinnost volby uzlu Branch.node z Branch.nodes je standardně řízena urovní zanoření Node.level.
nodes - Variable in class shell.Branch
kontejner vnořených uzlů třídy Nodes; hodnota null přepíná chování objektu na chování předka; je to výchozí stav
Nodes - Class in shell
Obecná třída, jako kontejner objektů kmene Node.
Nodes() - Constructor for class shell.Nodes
 
Nodes(int) - Constructor for class shell.Nodes
 
Nodes(int, int) - Constructor for class shell.Nodes
 
Nodes(int, int, int) - Constructor for class shell.Nodes
 
Nodes(Node) - Constructor for class shell.Nodes
konstruktor rovnou přidá jeden node ze vstupu; užitečné pro konstrukci jednoprvkových tabulek (viz.
Nodes(Node[]) - Constructor for class shell.Nodes
 
nodesBegin - Variable in class shell.Branch
uvaděč kontejneru vnořených uzlů
nodesCover() - Method in class shell.Branch
Zpracování všech vnořených Branch.nodes.
nodesDelimiter - Variable in class shell.Branch
oddělovač uzlů v kontejneru, je-li jich zpracováváno více než jeden
nodesEmpty - Variable in class shell.Branch
nahrazovač výpisu kontejneru vnořených uzlů, je-li kontejner prázdný
nodesEnd - Variable in class shell.Branch
ukončovač kontejneru vnořených uzlů
noGoEmpty - Variable in class shell.Branch
do rozvětvení (s tiskem uzlu) se v případě prázdného kontejneru nemá vůbec vstupovat; standardně se vstoupí do rozvětvení i v případě prázdného kontejneru a namísto kontejneru se tiskne Branch.nodesEmpty
noPathNoAll - Variable in class shell.Branch
pokud není uvedena cesta, která je povinná a není tímto příznakem zakázano, přepne se procházení na výpisy všech uzlů - jen se mód aktivity zablokuje, aby se namísto provedení vypsal seznam všech možností
noPrint - Variable in class shell.Branch
před rozvětvením uzlu se uzel nemá tisknout

O

OFF - Static variable in class shell.Console
constant for ON/OFF parametric setup
ON - Static variable in class shell.Console
constant for ON/OFF parametric setup
out(String) - Static method in class shell.Node
Přidá ke každému oddělovači řádku odsazení podle Node.level.
outDone() - Method in class shell.Branch
Tiskne potvrzující odpověď.
outDone() - Method in class shell.Command
Metoda pro tisk potvrzující odpovědi.
outError() - Method in class shell.Branch
Tiskne chybovou odpověď.
outError() - Method in class shell.Command
Metoda pro tisk chybové odpovědi.
outError() - Method in class shell.Test
Metoda pro tisk chybové odpovědi.
outErrorPath() - Method in class shell.Branch
Vytiskne text, když ve vstupu chybí povinná slovní identifikace.
outErrorWord() - Method in class shell.Branch
Vytiskne text při špatně zadané slovní identifikaci.
outExtName() - Method in class shell.Node
Tiskne rozšířený slovní identifikátor.
outName() - Method in class shell.Node
Tiskne jen slovní identifikátor.

P

passed - Static variable in class shell.Branch
pole aktuální cesty uzlů při stromovém zpracování; plní ho metoda Branch.nodeGo() a je primárně použito v metodě Branch.go() k prevenci zacyklení.
pick - Static variable in class shell.Placer
Příkaz přesunu objektu z místnosti do batohu.
place - Static variable in class shell.Placer
Aktuální místnost.
Place - Class in shell
Místo/místnost na mapě hry.
Place(String) - Constructor for class shell.Place
konstruktor pro výrobu místností v Main.main(java.lang.String[]); přidávání věcí nebo východů do místnosti je prováděno v Main.main(java.lang.String[]) přímým voláním metody Nodes.a(shell.Node) atributů Place.things a Place.gates
placeDependencies() - Method in class shell.Placer
Nastavi veškeré návaznosti na změnu místnosti.
Placer - Class in shell
Příkaz mění aktuální umístění hráče (Placer.place) a nastavuje všechny souvislosti metodou Placer.placeDependencies().
Placer(String, String, int, String, boolean, boolean, String, boolean, Nodes, int) - Constructor for class shell.Placer
 
Placer(String, String, String, boolean, boolean, String, boolean, Place, Place) - Constructor for class shell.Placer
 
Placer(String, String, String, String) - Constructor for class shell.Placer
 
plural(int) - Static method in class shell.Branch
 
print() - Method in class shell.Command
Rozšiřuje metodu Node.print(), která přiformátuje popis akce.
print() - Method in class shell.Node
Standardní tisk kompletního uzlu (všeho, co jej popisuje).
prompt - Static variable in class shell.Branch
vstupní příkazová řádka - dávkovač slov (uzlů cesty), ze kterého čerpají instance kmenu Branch a instance Test, která čerpá vlastní "nestromový" parametr - název souboru
Prompt - Class in shell
"Příkazová řádka" jako sekvence slovních identifikátorů.
Prompt() - Constructor for class shell.Prompt
Konstruktor bez parametrů.
Prompt(String[]) - Constructor for class shell.Prompt
 
Prompt(String[], Command) - Constructor for class shell.Prompt
 
Prompt(Scanner) - Constructor for class shell.Prompt
 
PURPLE - Static variable in class shell.Console
purple color constant for parametric setup
put - Static variable in class shell.Placer
příkaz přesunu objektu z místnosti do batohu.

R

recurse - Variable in class shell.Branch
nahrazovač rekurzívní smyčky; pokud má hierarchie smyčku, nevstupuje se do kontejneru Branch.nodes, ale vypíše se náhrada, aby to bylo zřejmé
RED - Static variable in class shell.Console
red color constant for parametric setup
reset() - Static method in class shell.Console
reset all console parameters
RESET - Static variable in class shell.Console
constant for reset parametric setup
RESET_ALL - Static variable in class shell.Console
reset all console parameters constant
reverse() - Static method in class shell.Console
switch reverse Console.ON
reverse(int) - Static method in class shell.Console
switch reverse Console.ON/Console.OFF
REVERSE - Static variable in class shell.Console
reverse text style constant for parametric setup

S

scanner - Variable in class shell.Prompt
textový zdroj příkazového řádku
set(int) - Static method in class shell.Console
print any escape code to the standard output
set(int, int) - Static method in class shell.Console
print escape code for both switch state (Console.ON/Console.OFF)
setName(String) - Method in class shell.Node
Krom nastavení Node.name, nastaví i Node.comparable odstraněním akcentů atd.
setNodes(Nodes) - Method in class shell.Branch
Změní/nastaví odkaz Branch.nodes na jiný/nový kontejner.
setNoPrint(boolean) - Method in class shell.Branch
Změní příznak výpisu Branch.noPrint.
setScanner(String) - Method in class shell.Prompt
Nastaví nebo změní scanner na vstup ze souboru.
setScanner(Scanner) - Method in class shell.Prompt
Nastaví nebo změní scanner.
setScannerSystemIn() - Method in class shell.Prompt
Vytvoří standardní scanner jako systémový standardní vstup.
setTargetNodes(Nodes) - Method in class shell.Mover
 
setWords(String[]) - Method in class shell.Prompt
Nastaví nebo změní zásobník slov, který si objekt třídy Prompt standardně vyrábí sám z příkazové řádky ze "scanneru" a poté touto metodou nastaví.
shell - package shell
Motiv
sPlace - Static variable in class shell.Placer
Kontejner aktuální místnosti ve stavové tabulce.
stop - Static variable in class shell.App
příznak, že se má ukončit smyčka příkazové řádky

T

targetNodes - Variable in class shell.Mover
pokud je nastaven kontejner targetNodes, action() p5i active() node do něj přemístí
Test - Class in shell
Příkaz přesměrování příkazové řádky ze standardního vstupu z klávesnice na vstup ze souboru.
Test(String, String, String, String) - Constructor for class shell.Test
 
things - Variable in class shell.Place
seznam předmětů v místnosti; kontejner, který metoda Placer.nodeAction() nastavuje do příkazu Placer.pick a do příkazu Placer.put
toComparable(String) - Static method in class shell.Node
Vrátí upravený String pro porovnávání bez ohledu na akcenty a velikost znaků.

U

underline() - Static method in class shell.Console
switch underline Console.ON
underline(int) - Static method in class shell.Console
switch underline Console.ON/Console.OFF
UNDERLINE - Static variable in class shell.Console
underline text style constant for parametric setup

W

WHITE - Static variable in class shell.Console
white color constant for parametric setup
words - Variable in class shell.Prompt
pole slov

Y

YELLOW - Static variable in class shell.Console
yellow color constant for parametric setup
A B C D E F G H I L M N O P R S T U W Y 
All Classes All Packages